Hướng dẫn cài đặt docker trên Centos

1.Yêu cầu OS

  • CentOS 7
  • CenOS 8

2.Thiết lập kho lưu trữ

CentOS 7:

 yum install -y yum-utils
 yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

CentOS 8:

dnf install -y yum-utils
dnf-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

3.Cài đặt docker

CentOS 7:

yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

CentOS 8:

dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Như vậy Hỗ trợ VPS đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong docker trên CentOS 7 và CentOS 8.

Các bạn có thể tham khảo cài đặt tại https://docs.docker.com

Related posts

Leave a Comment