Hướng dẫn cài đặt docker ubuntu

1.Yêu cầu cài đặt

Để cài đặt Docker Engine, bạn cần phiên bản 64-bit của một trong các phiên bản Ubuntu sau:

 • Ubuntu Impish 21.10
 • Ubuntu Hirsute 21.04
 • Ubuntu Focal 20.04 (LTS)
 • Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)

2. Thiết lập kho lưu trữ

apt-get update

apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release

3.Thêm khóa GPG chính thức của Docker:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Sau khi đã thiết lập xong kho lưu trữ các bạn tiến hành update lại và cài đặt

4.Cài đặt

apt-get update

apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Các bạn có thể tham khảo cài đặt tại https://docs.docker.com

Related posts

Leave a Comment