Hướng dẫn cài remote desktop Centos 8

Mục đích

 – Do các bản linux cài đặt trên server thường là bản CLI. Một số khách hàng muốn sử dụng GUI cho dễ thao tác.
- Một số khách khàng muốn kết nối và điều khiển server thông qua Remote Desktop

Tiến hành

Đầu tiến, ta cần cài đặt môi trường Desktop. Gnome là môi trường desktop mặc định
trên CentOS 8. Ta chạy lệnh sau:

sudo dnf groupinstall "Server with GUI"

Tiếp theo ta cần cài đặt xrdp. XRDP cho phép chúng ta sử dụng giao thứ RDP trên máy
linux. Ta sẽ tiến hành cài repo của xrdp theo lệnh

sudo dnf install epel-release

Sau đó cài xrdp package:

sudo dnf install xrdp

Khi cài đặt thành công, tiến hành khởi động service XRDP và cho nó chạy mặc định qua
lệnh:

sudo systemctl enable xrdp
sudo systemctl start xrdp

Sau đó kiểm tra xem dịch vụ đã chạy chưa

sudo systemctl status xrdp

màn hình sẽ hiện là running là đã chạy thành công

Do giao thứ RDP sử dụng port 3389, nên ta tiến hành mở port này trên firewall qua lệnh

sudo systemctl restart xrdp
sudo firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Sau khi cài đặt xong, ta sẽ bật ứng dựng Remote Desktop Connection trên máy window

Trên máy server CentOS, gõ lệnh sau để kiểm tra ip

ip a

Theo như hình, ip của server là 192.168.187.129. Nhập ip này vào ô Computer trên
Remote Desktop Connection để kết nối

Tiếp theo, ta nhập user và password của server vào để kết nối. Ở đây tôi sử dụng tài
khoản root.

Đợi trong giây lát màn hình sẽ hiển thị giao diện của CentOS

Như vậy là đã cài đặt xong remote desktop trên centos 8.

Related posts

Leave a Comment