Hướng dẫn thay đổi version PHP trên server LAMP Ubuntu

Server của các bạn đang dùng LAMP cài sẵn của nhà cung cấp mà version PHP đó không tương thích với code hoặc muốn nâng cấp hoặc hạ xuống phiên bản thấp hơn.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi phiên bản PHP mà các bạn muốn dùng

Ví dụ bạn đang dùng PHP 7.4 mà muốn hạn xuống PHP 7.2 các bạn sẽ làm như sau.

1.Cài đặt

Thêm ondrej/phpgói có gói PHP 7.2 và các phần mở rộng PHP bắt buộc khác.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

Sau khi đã cài đặt xong các phần mở rộng các bạn cài đặt đến các extension của PHP 7.2

sudo apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-curl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-xml php7.2-intl php7.2-ldap php7.2-imagick php7.2-json php7.2-cli

Sau khi đã cài đặt xong các bạn chạy lệnh sau:

sudo a2dismod php7.4
sudo a2enmod php7.2
systemctl restart apache2

Còn nếu nâng cấp các bạn làm ngược lại.

Như vậy hotrovps đã hưowsng dẫn các bạn thay đổi version PHP trên server LAMP Ubuntu.

Related posts

Leave a Comment