Hướng dẫn thêm ổ cứng vào máy chủ linux

Là quản trị viên hệ thống, chúng tôi sẽ có các yêu cầu trong đó chúng tôi cần cấu hình đĩa cứng thô cho các máy chủ hiện có như một phần của việc nâng cấp dung lượng máy chủ hoặc đôi khi thay thế đĩa trong trường hợp đĩa bị lỗi

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các bước để chúng ta có thể thêm ổ cứng mới vào máy chủ Linux hiện có như RHEL / CentOS hoặc Debian / Ubuntu.

1.Liệt kê ổ cứng

fdisk là một tiện ích dòng lệnh để xem và quản lý đĩa cứng và phân vùng trên hệ thống Linux.

fdisk -l

Sau khi đã gắn 20GB sẽ liệt kê các phân vùng và cấu hình hiện tại.

Như vậy ổ cứng mình thêm ở đây có tên là vdb

2.Phân vùng ổ đĩa và gắn ổ đĩa

Để phân vùng một đĩa cứng cụ thể ta chạy lệnh sau:

fdisk /dev/vdb

Các lệnh fdisk thường được sử dụng.

  • n – Tạo phân vùng
  • p – bảng phân vùng in
  • d – xóa một phân vùng
  • q – thoát mà không lưu các thay đổi
  • w – viết các thay đổi và thoát.

Ở đây mình đang tạo một phân vùng mới nên mình sẽ chọn n.

Tạo phân vùng chính / mở rộng. Theo mặc định, chúng tôi có thể có tối đa 4 phân vùng chính.

Khuyến nghị các bạn nên sử dụng giá trị mặc định 1.

Sau khi các bạn đã chọn 1 thì tiếp theo các bạn có thể điền 2048 hoặc Enter luôn đều được

Nếu như các bạn điền 2048 thì dòng sau các điền +18G như hình dưới vì ở đây mình thêm ổ cứng 20G

Sau đó Enter và điền w để lưu và thoát

Sau khi đã lưu và thoát các bạn định dạng ổ đĩa bằng lệnh mkfs.

mkfs.ext4 /dev/vdb

Sau khi đã định dạng xong các bạn có thể tạo thư mục theo tên tùy ý để chuẩn bị mount phân vùng ở đây mình sẽ tạo thư mục là /data thì sẽ dùng lệnh mkdir /data.

Bây giờ các bạn mount phân vùng ổ cứng và thư mục /data đã tạo theo lệnh sau:

mount /dev/vdb /data

Lưu ý: Khi các bạn đã mount xong bây giờ các bạn vào /etc/fstab điền để gắn ổ nếu ko sau khi reboot lại server các bạn sẽ mất ổ gắn vào.

/dev/vdb	/data	ext4	defaults     0   0

Sau khi các bạn thao điên xong thì lưu và thoát và reboot lại để kiểm tra kết quả.

Như vậy ở bài viết này Hỗ trợ VPS đã huớng dẫn các bạn gắn ổ cứng. Chúc các bạn thành công

Related posts

Leave a Comment