install SSL Kerio Connect

Chuẩn bị:

– Lấy thông tin chứng chỉ SSL của bạn,gồm có 1 là tenmien.crt (tập tin cert cho tên miền của bạn), 2 là tập tin tenmien.ca-bundle (tập tin intermediate certificate của CA) và 3 là private key (tập tin tenmien.key)

Bước 1: Copy thông tin từ file CRT và CA vào notepad với thứ tự CRT – CA sau đó Save lại.

Bước 2: Truy cập trên trình duyệt Kerio Connect administration

https://ip_server_name:4040/admin

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị admin, sau đó chuyển đến Configuration >> SSL Certificates

Bước 4: Import Certificate

– Chọn mục Import >> Import a new Certificate…

– Duyệt đến các file Key (.key) và Certificate (.crt) trên máy tính cục bộ rồi nhấn Import

– Sau khi import thành công, bạn sẽ thấy certificate ở trạng thái Active

Bước 5: Kiểm tra

– Truy cập Kerio Connect  Webmail:

Related posts

Leave a Comment