Tìm hiểu docker exec, docker commit

1. Docker exec

Docker exec là lệnh thực thi bạn truy cập vào container khi bạn đang đứng ở bên ngoài conatiner đó.

Ở đây mình muốn xem các thư mục ở bên trong một container mà mình đang đứng bên ngoài container đó thì mình sẽ thực hiện lệnh sau:

docker exec "tên container" hoặc "container id" ls

Ví dụ:

docker exec 6089f8557f4e ls

Tiếp theo mình muốn truy cập vào bên trong của container mình sẽ làm như sau:

docker exec -it "tên image" hoặc "container id bash

Ví dụ:

docker exec -it 6089f8557f4e bash 

Như vậy các bạn đã truy cập và được bên trong container đó

Lưu ý: docker execdocker run khác nhau

Ví dụ:

Khi các bạn chạy docker run khi chạy lệnh exit ra khỏ container đó thì contaier đó sẽ dừng

Còn khi các chạy lệnh docker exec thì khi chạy lệnh exit container đó vẫn chạy

2. Docker Commit

Docker commit sử dụng để lưu một container thành một image. Trước khi commit container thành một image ta cần kiểm tra danh sách image hiện có với lệnh docker images.

Tiếp theo chúng ta cần thực hiện commit container theo cú pháp sau:

docker commit "container id" hoặc "tên container" image:tag

Ví dụ :

docker commit cef15bb9fb42 cen8:new

Như vậy mình đã tạo ra một image mới có tên là cen8 và tag là new.

Bài viết này Hỗ trợ VPS đã hướng dẫn các bạn sử dung docker execdocker commit. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Related posts

Leave a Comment