Tìm hiểu Docker Image, chạy Container

1.Image

Images trong docker là những phần mềm được đóng gói và quản lý bởi docker.

Các images trong docker chỉ có thể đọc không thể sửa đổi. Khi images được docker khởi chạy thì sẽ tạo ra các containers.

Các containers có thể ghi được dữ liệu vào trong nó và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải các images và khởi chạy như sau:

Đầu tiên các bạn liên trang https://hub.docker.com để tìm các image. Sau khi đã tìm được image các bạn click vào image đó rồi click sang phần tag để chọn phiên bản cần tải.

docker pull image:tag

ví dụ:

docker pull ubuntu:latest 

Ở đây mình sẽ tải image ubuntu phiên bản mới nhất thì phiên bản sẽ là latest.

Sau khi đã tải xong các bạn chạy lệnh sau để kiểm tra các image các bạn đã tải

docker images

Ở đây sẽ hiện sẽ ra image ubuntu bạn vửa tải bao gồm size, image id, tên image phiên bản và thời gian image được tạo

2. Container

Để chạy 1 container các bạn chạy lệnh sau:

docker run các tham số của lệnh Image( tên image bao gồm cả tag hoặc image ID)

Ví dụ:

docker run -it unbuntu:latest

Để thoát và chạy ẩn container các bạn chạy ấn CTRL + P và CTRL + Q

Để truy cập lại container các bạn chạy lệnh sau để show ra các container đang chạy:

docker ps

Sau khi đã show ra các thông tin của container bây giờ các bạn chạy lệnh

docker attach container ID

Ví dụ

docker attach dee5fbc0b64d

Như vậy các bạn đã có thể truy cập lại container vừa chạy.

Related posts

Leave a Comment