Hướng dẫn cấu hình VPN trên Pfsense

1. Hướng dẫn setup client connect tới nhiều VPN server Bước setup cần môi trường là client đã connect tới một single server OpenVPN Bước 1 : Tạo thêm các TAP devices cho máy Windows Vào thư mục C:\Program Files\TAP-Windows\bin , chạy file addtap.bat với mode Admin Bước 2 : Rename cho các TAP device Bước 3 : Chỉnh sửa trong file config của các VPN Thêm 2 option là : nobind và dev-node $tap_device_name Bước 4 : Connect tới nhiều VPN server khác nhau. Chú ý : IP cấp…

Đọc Tiếp